عطروادکلن با رایحه‌های انرژی مثبت

رایحه‌های انرژی مثبت، رایحه‌هایی هستند که به طور خاص برای تقویت احساسات مثبت، سرزندگی و رفاه، فرموله شده‌اند. ‌این رایحه‌ها با دقت، و با استفاده از اثر همزمانِ اسانس‌ها، عصاره‌های طبیعی و افزودنی‌های مصنوعی که ترکیبی هماهنگ از رایحه‌ها را‌ ایجاد می‌کنند، ساخته می‌شوند.