نانو اسپری بدن، اسپری ضدحساسیت بدن

نانو اسپری بدن، اسپری ضدحساسیت بدن با استفاده از فناوری پیشرفته و با دستکاری ذرات در سطح نانو، فرموله شده است که بسیار ریز و در عین حال بسیار قدرتمند هستند.